Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

Bu Gizlilik Politikası en son Haziran 23, 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Öncelikle Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Derneği’ne katıldığınız için teşekkür ederiz. UKAİM olarak gizliliğinize saygı duyuyoruz ve sizin hakkınızdaki verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı anlamanızı istiyoruz. Bu Gizlilik Politikası, veri toplama uygulamalarımızı kapsar ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı açıklar.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Derneği veya UKAİM (www.ukaim.org) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Dernek olarak üyelerimizin, gönüllülerimizin, gönüllü adaylarımızın, düzenli bağışçılarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçi ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, Derneğimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVKK’ da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek;  iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; bilgilerinizi desteklediğiniz sivil toplum kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek; üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, bağış kampanyalarını aktarmak; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; üyelerimizin memnuniyetini artırmak, üyelerimizi tanıyabilmek ve destekçi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek; düzenlenen bağış toplama kampanyaları ile ilgili üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileri Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, doğrudan veya dolaylı yollarla iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara,  altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, gönüllü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile katıldığınız sivil toplum kuruluşlarına ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında sosyal iletişim platformları gibi (Facebook, Instagram, Twitter, Google vb.) çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla; faaliyetlerimizi yürütebilmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilmekteyiz.

Kişisel Verileri Hangi Yöntemlerle Ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşliyoruz?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler; başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgileri, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları, seyahat bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Gelişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize ediyoruz.

Kişisel verileriniz Derneğimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanıyor. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahiplerinin;
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla UKAİM olarak;
(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.
Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

WEB SİTEMİZ VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Mevcut web sitesi, ukaim.org (bundan sonra “UKAİM veya Ulusal Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Merkezi ” olarak anılacaktır) sahipliğindedir.

KULLANIM KOŞULLARI

Mevcut web sitesinin ve tüm alt etki alanlarının erişim ve kullanımı, aşağıdaki koşullara (bundan sonra “Genel Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) ve yürürlükteki tüm yasalar ve düzenlemelere tabidir. Mevcut web sitesine veya alt etki alanlarına erişen ve tarama yapan kullanıcı, genel kullanım koşullarını herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmadan kabul eder. UKAİM, herhangi bir zamanda, mevcut olan genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, kullanıcı düzenli olarak bağlı olduğu kullanım koşullarını gözden geçirmek için bu bölümü ziyaret etmek zorundadır.

1.    Tanımlar

Site: Web sayfası www.ukaim.org ve tüm alt etki alanları, UKAİM’e aittir anlamına gelir.
Kullanıcı: Siteyi kullanan herhangi bir kişinin kendi sorumluluğu altında olduğu ve mevcut genel kullanım koşullarını kabul ettiği anlamına gelir.
Kullanım Koşulları: Kullanıcının, sitenin herhangi bir şekilde kullanımına önceden kabul edildiği tüm mevcut tasarruflar anlamına gelir.
İçerik: Sitede yer alan tüm bilgi ve veriler, tasarım, makale, diyagram, grafik, metodoloji, fotoğraf, görüntü, video veya ses elemanı ve/veya sitedeki başka bir öğe anlamına gelir.

  1. Genel Kullanım Koşulları Ve Sitenin Amacı

UKAİM, kullanıcıların kişisel bilgileri ve iletişimi için bu siteyi kullanmaktadır. Bu sebeple kullanıcı, tam olarak bu sitenin herhangi bir şekilde tavsiye, öneri veya tedarik amaçlı olmadığını kabul eder. Kullanıcı, herhangi bir kategoriyi analiz etmek veya incelemek için sitenin herhangi bir içeriğini kullanmamalıdır.

3.    Sitenin Kullanımı

Kullanıcı, serbestçe siteye göz atabilir fakat sitede görüntülenen içeriği ticari olan veya olmayan amaçla ve kişisel kullanım için indiremez. Kullanıcı, UKAİM ’ un önceden yazılı onayı olmaksızın, sitenin içeriğini kamu veya ticari amaçlar için de dahil olmak üzere başka bir amaç için dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, yeniden kullanamaz veya tekrar yayınlayamaz. Kullanıcının yasa dışı, tehditkar, iftira niteliğinde, müstehcen, lekeleyici, karalayıcı, pornografik veya herhangi bir biçimde herhangi bir içeriği yeniden yayınlaması veya iletmesi, suç kabul edilecek kuralları teşkil edecek şekilde yasaklanmıştır.

4.   Güncelleme

UKAİM, sitede doğru ve güncel bilgiler sunmak için makul çaba içerisindedir fakat hatasızlık konusunda bir garanti beyan etmez. UKAİM, sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bağlamda, bu sitenin tüm içerikleri, özellikle UKAİM’in faaliyetleri ile ilgili bilgiler akdi değildir. UKAİM, mevcut genel kullanım koşulları da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda, site ve içeriğinde değişiklik yapma ve güncelleme hakkını saklı tutar.

5.    Kişisel Verilerin Korunması

Veri koruma yasaları ve yönetmelikleri uyarınca (24 Mart 2016 kabul tarihli 6698 numaralı yasa) kullanıcıya, siteye bağlanırken kişisel bilgilerin alındığı bilgisi aktarılır. Otomatik veya gönüllü olarak toplanacak, saklanacak ve takip edilecek şekilde kullanılacaktır. Kullanıcı istediği takdirde, herhangi bir zamanda, bilgi edinmek için açıklayıcı olarak hazırlamış olduğu elektronik posta yoluyla, herhangi bir zamanda, kişisel verilere erişme, düzeltme yapma veya kişisel verilerini silme hakkına sahiptir.

Siteye her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler aşağıdaki şekilde gelebilir:
Her bağlantı aracılığıyla kullanıcı IP adresinin kaydı.
Kullanıcı temel iletişim ve kimlik bilgilerinin (ad, adres, telefon, faks, elektronik posta veya kullanıcının göndermeyi kabul ettiği diğer bilgiler gibi) otomatik (oturum açma) veya gönüllü kaydı, çevrimiçi olarak katılımı ile anket ve anketler, pazarlama ve reklam malzemeleri, bülten veya herhangi bir başvuru formu veya benzer sorular için abonelik dahil UKAİM hakkında daha fazla bilgi talebi.
Veri toplama sırasında aksi belirtilmediği sürece, toplanan kişisel veriler sadece UKAİM tarafından kullanılacaktır. Bu veriler, herhangi bir amaç için herhangi bir üçüncü bir kişiye açıklanamaz ve paylaşılmayacaktır.
Her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler, UKAİM’ in en çok ziyaret edilen sayfalarda bağlantı istatistiklerini yapmak ve genellikle sitenin çalışmasını izlemek ve geliştirmek için kullanıcı tarama özelliğini kullanarak yapılacaktır.
Anketler, bilgi başvuru formları, bültenler veya benzer sorularınız için abonelik yoluyla toplanan kişisel veriler, sadece bu tür bilgilerin sunulması ve toplanması amacını karşılamak için kullanılacaktır.
Bir bülten aboneliği, herhangi bir zamanda yardim@ukaim.org adresine e-posta gönderilerek iptal edilebilir.

  1.  Çerez Politikası

6.1.    Çerezler Hakkında Bilgi

Çerezler, kullanıcı bir web sitesinde gezinirken, bir e-posta okurken, bir yazılım veya mobil uygulama kullanarak (bundan sonra “çerezler” olarak anılacaktır) tarayıcıda ve bilgisayarın sabit diskinde kaydedilen tüm işaretleyiciler anlamına gelir.
Mevcut site, kullanıcıya daha iyi bir tarama deneyimi sağlamak ve ona sitede bulunan tüm işlevlere erişim vermek için çerezleri farklı türde kullanır.

6.2.    Farklı Çerezlerin Amacı

Kullanıcının, sitenin temel fonksiyonlarını kullanmasına izin vermek, ziyaret sırasında görüntüleme tercihlerine (dil, ekran çözünürlüğü, kullanılan işletim sistemi vb.) uyacak şekilde ve uygulama formları veya benzer sorular hakkında bilgiler depolamak çerezlerin işlevlerindendir.
Ayrıca, performans analizi çerezleri, UKAİM sitesindeki trafik hacmi gibi istatistik geliştirmek ve sitedeki çeşitli unsurları kullanmaya imkan sağlar. Son olarak, sosyal ağ çerezleri olarak sitede yer alan Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube araçları aracılığıyla üçüncü taraflarca yayınlanır. UKAİM ’ un sitesinin trafik hacmi ve sosyal paylaşım ağındaki bilgiler hakkında daha kesin verilere sahip olmasını sağlar. Üçüncü şahıslar tarafından sosyal ağ çerezlerinin kullanımını UKAİM tarafından kontrol edilmez, bu nedenle, kullanıcıların bu üçüncü şahısların çerez politikasına danışması tavsiye edilir.

6.3.    Çerezleri Kabul Etmeniz Gerekiyor Mu?

Kullanıcının çerezleri kabul etme yükümlülüğü yoktur ve çerezleri herhangi bir zamanda engelleyebilir. Kullanılan tarayıcıdaki ayarları etkinleştirme, çerezleri tamamen veya kısmen reddedebilmeyi sağlar. Kullanıcı çerezleri engellemeyi tercih ederse, UKAİM kullanıcının sitede eriştiği fonksiyon ve/veya bölümlerin doğru çalışması ve taramaların doğru sonuç getirmesi konusunda herhangi bir garanti veya güvence veremez.

7.4.    Çerezlerin Silinmesi

Kullanıcı, aşağıdaki yönergeleri izleyerek tarayıcıdaki çerezleri silebilir.

Google Chrome’ da çerezleri silmek için:
Ayarlar
Gelişmiş Ayarları Göster
İçerik Ayarları
Sayfanın “Çerezler” bölümünde, kullanıcı çerezleri tamamen veya kısmen silme imkanına sahiptir.

Mozilla Firefox’ da çerezleri silmek için:
Araçlar
Seçenekler
Gizlilik
Geçmiş alanında “Koruma Kuralları”, ardından “Geçmiş İçin Özel Ayarları Kullan” öğesini seçin.
Kullanıcı “Çerezleri Kabul Et” kutucuğunu seçebilir / seçmeyebilir.
Internet Explorer’ da çerezleri silmek için:
Araçlar
İnternet Seçenekleri
“Gizlilik” sekmesinde, kullanıcı çerezlerin 6 derecede kısıtlamasını yapabilir.
Safari’ de çerezleri silmek için:
Tercihler
Gizlilik Kullanıcı, “Çerezleri Engelle” seçeneğini seçebilir.
Diğer tarayıcılarda çerezleri silmek için, kullanıcıya ilgili tarayıcının kılavuzunu ve çevrimiçi yardım dokümanlarını incelemesi tavsiye edilir.

  1. Yürürlükteki Yasalar
    Mevcut Genel Kullanım Koşulları, 24 Mart 2016 kabul tarihli ve 6698 yasa numaralı Kişisel Verilerin Korunması Yasasına tabidir.
  2.  Diğer
    9.1.    Mücbir Sebepler
    UKAİM,site ve/veya içeriğinin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, veri kaybı, bilgisayar donanımında meydana gelen hasarlar, üçüncü tarafın bilgi sistemine girmesi gibi nedenlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

9.2.    Cayma Hakkı
Bu genel kullanım koşullarının bir veya daha fazla hükümlerinin herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, bu gerçeklerden etkilenmez.
Telif hakkı UKAİM ’e aittir. Her hakkı saklıdır. Bu sitede veya elektronik ortamda veya basılı kopya da dahil olmak üzere herhangi bir formda yer alan bilgileri kopyalamak, görüntülemek, indirmek, dağıtmak, üzerinde değişiklik yapmak veya çoğaltmak veya bu belgelere dayanarak herhangi bir türevi oluşturmak, önceden yazılı izin olmaksızın yasaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, derneğimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, derneğimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak derneğimizden;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhinde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6698 sayılı kanunun on üçüncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakta ilgili talebinizi www.ukaim.orginternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle derneğimize iletmeniz gerekmektedir.

Güncellemeler
Gerektiğinde bu beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebiliriz. Bu durumda bu beyanın güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Revize edilmiş beyan yalnızca uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmenizi öneririz. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi Hakkında Başvuru Formu

Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK olarak anılacaktır)’ nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın birinci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVKK’nın on üçüncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan derneğimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletmesi gerekli ve yeterlidir:

Şahsen Başvuru

Ulusal Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Merkezi üstlendiği sosyal sorumluk nedeniyle yüz yüze görüşmeler yerime elektronik posta ile iletişim sağlamaktadır. yardim@ukaim.org adresine mail yollamanız rica olunmaktadır. Konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Başvuru Detayları

Başvuruda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

İLGİLİ KİŞİ olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İLGİLİ KİŞİLER adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması kural olarak mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Adres:
Cep Telefonu:
E-Posta:

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından derneğimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı belge ve bilgiler talep edebilecektir.
Başvuru Sahibi Talep Detayı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz: